« Зареєстровано» «Затверджено»
Мостиським районним Установчими зборами регіональної
управлінням юстиції спортивної громадської організації
від 05.05.2005р. «Федерації футболу
Свідоцтво №23 Мостиського району»
Протокол від 15.02.2005 р.
Зміни взято до відома Зміни затверджено
Мостиським районним 2-ою позачерговою
Управлінням юстиції Конференцією регіональної
Наказ від ___ ____ 2011 року спортивної громадської організації
№ ______ «Федерація футболу
Начальник Мостиського Мостиського району»
районного управління юстиції від 07 липня 2011р.

______________ М. Гандз

Статут
Регіональної спортивної громадської організації
«Федерація футболу Мостиського району»

(нова редакція)

Мостиська 2011р.
1. Загальні положення.
1.1 Регіональна спортивнагромадська організація «Федерація футболу Мостиського району» (надалі ФФМР) є місцевою громадською незалежною організацією фізкультурно-спортивного спрямування яка об’єднає осіб , які прагнуть сприяти розвитку футболу на Мостищині, створеною відповідно до Законів України «Про об’єднання громадян» та «Фізичну культуру і спорт» на засадах індивідуального та колективного членства.
  1. ФФМР є неприбутковою громадською організацією.
  2. Діяльність ФФМР поширюється на територію Мостиського району. Рішення керівних органів ФФМР прийняті на виконання мети та завдань в межах їх компенсації, є обов’язковим для всіх членів ФФМР (колективних членів, футболістів, тренерів, арбітрів, інших фахівців тощо).
  3. ФФМР є юридичною особою з усіма юридичними правами, що охоплюються цим поняттям згідно чинного цивільного законодавства України. Зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді, майно (рухоме і нерухоме) на праві власності, самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій валюті та іноземній), печатку та штампи зі своїм найменуванням. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
  4. У своїй діяльності ФФМР керується Конституцією України та чинним законодавством України, даним Статутом, регламентуючими документами та рішеннями загального характеру, що приймаються керівними органами ФФМР в межах їх статутних повноважень, які є обов’язковими для всіх членів ФФМР.
  5. ФФМР визначає мету та завдання ФІФА, УЄФА, ФФУ та ФФЛ і при розробці своїх регламентуючих документів (Статуту, інструкцій, рішень, правил тощо) керується документами вказаних організацій та приймає на

                                                                                          -1-

себе зобов’язання дотримуватись обов’язків, передбачених останніми для регіональних футбольних федерацій.
1.7 Для здійснення своєї мети та своїх завдань, визначених даним Статутом, відповідно до свого правового статусу, ФФМР може користуватись такими правами:
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їхні створення;

 • створювати установи та організації;

 • отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та своїх завдань;

 • вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з приводу розвитку футболу;

 • поширювати інформацію і пропагувати свою мету та свої ідеї;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань;
 • користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого роду і вчиняти інші дії, не заборонені законом.

  1. Головна мета діяльності ФФМР – забезпечення масовості футболу на Мостищині, постійне зростання його рівня, виховання класних футболістів та популяризація цієї гри серед населення району на основі:
 • консолідації і координації зусиль громадян та організацій, зацікавлених у його розвитку;

-2-

 • демократизації управління у футболі;

 • впровадження єдиної політики розвитку футболу;

 • поширення єдиних принципів дисциплінарної практики щодо членів ФФМР;
 • удосконалення системи підготовки футболістів і методології гри у футбол;
 • виховання у любителів футболу футбольної мудрості, толерантності і культури;

 • захисту та задоволення інтересів членів федерації.

  1. Для досягнення вище зазначеної мети ФФМР ставить перед собою наступні завдання:
 • розробляти та втілювати в життя програми розвитку футболу;
 • розробляти та забезпечувати реалізацію програм підготовки футболістів належного рівня, збірних команд району з метою їх успішного виступу в обласних та інших турнірах;

 • сприяти ефективній діяльності членів ФФМР по виконанню статутних завдань;
 • забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити футбольні чемпіони і першості, кубкові змагання серед членів Федерації;

 • сприяти становлення та розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаємопорозуміння між членами ФФМР;
 • погоджувати різноманітні підходи та пропозиції членів ФФМР до проблем. По можливості запобігати виникненню конфліктів та суперечок між членами ФФМР, та забезпечувати впровадження єдиної спільної політики розвиткуфутболу;
 • контроль та забезпечення дотримання всіма членами ФФМР статутних та регламентуючих

3

документів ФФМР, Правил гри (а у випадках, коли підлягають до
застосування документи ФІФА, УЄФА; ФФУ, ФФЛ – цих документів) при
проведенні футбольних матчів, турнірів,
 • запобігати проявам негативної практики суддівства в футболі, сприяти його об’єктивності, неупередженості і високому професійному рівню;
 • здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членівФФМР,або представників колективних членів;
 • захищати інтереси членів ФФМР у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
 • надавати правову та соціальну допомогу членам ФФМР: гравцям, тренерам та іншим фахівцям футболу, проявляти турботу про ветеранів футболу;
 • підтримувати зв’язок і співпрацювати з ФФЛ, забезпечувати дотримання її Статуту та інших регламентуючих документів усіма членами ФФМР;
 • організовувати, при отриманні відповідних повноважень, на території Мостиського району міжнародні турніри, рекомендувати команди до участі у міжнародних змаганнях;
 • сприяти поширенню інформації про футбол в Мостиському районі (в т.ч. про діяльність ФФМР) та обміну досвіду у цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційного бюлетеня ФФМР, для розповсюдження серед її членів,через засоби масової інформації тощо, організації конференцій, семінарів для арбітрів, інших фахівців футболу;
 • захист членів ФФМР, повага їх інтересів та врегулювання спорів між ними;
 • представляти гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань ФФМР,висувати кандидатури для обрання у керівні органи ФФМР.

4;

  1. Офіційною назвою ФФМР є:
 • повна назва – Регіональна спортивна громадська організація «Федерація футболу Мостиського району»;
 • скорочена назва – «Федерація футболу Мостиського району»

  1. Місцезнаходження ФФМР є:
Україна, Львівська обл.. 81300 м. Мостиська, вул. Грушевського, 22.
За цією адресою знаходяться керівні органи ФФМР.
 1. Членство в ФФМР.
2.1. Членство діє на основі індивідуального та колективного членства.
2.2. Членство у ФФМР відкрите для усіх громадян, які досягли 14-ти років та громадських спортивних організацій, асоціацій, спортивних товариств, об’єднань громадян, аматорських і неаматорських футбольних клубів та команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, об’єднань, фондів, інших громадських організацій, які поділяють мету і дотримуються Статуту ФФМР.
2.3. За особливі заслуги та вагомий внесок в розвиток футболу в Мостисько-
му районі встановлюється статус Почесного члена ФФМР, який є членом Федерації футболу Мостиського району на постійній основі та бере участь в роботі керівних органів та Конференціях з правом голосу.
 1. Права та обов’язки членів ФФМР.
3.1. Права та обов’язки членів ФФМР реалізують в порядку, визначеному цим Статутом, регламентом та рішеннями, прийнятими керівними органами ФФМР.
3.2. Кожен член ФФМР має право:
 • користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, Регламентами та рішеннями прийнятими органами ФФМР у відповідності до них;
 • брати участь в управлінні ФФМР через обрані за їх (делегатів) участю

5

органи ФФМР;
 • брати участь (через своїх делегатів) в обранні керівних органів,
висувати кандидатури, бути обраними (в особі своїх делегатів) до складу органів ФФМР;
 • отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФФМР;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФМР та її органів;
 • брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться ФФМР;
 • користуватись підтримкою ФФМР в своїй діяльності, що відповідає статутній меті ФФМР;
 • вільно виходити з членів ФФМР;
3.3. Кожен член ФФМР зобов’язаний:
 • дотримуватись Статуту ФФМР;
 • виконувати рішення, прийняті керівними органами ФФМР в межах їх компетентності;
 • сприяти розвитку футболу в Мостиському районі, реалізації політики ФФМР у сфері футболу,встановленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють у зазначеній сфері;
 • співпрацювати з ФФМР в усіх питаннях, які стосуються організації змагань та футболу взагалі;
 • дбати про зміцнення авторитету ФФМР, дотримуватись норм моралі;
 • забезпечувати дотримання Статуту та всіх регламентуючих документів, прийнятих ФФМР, ФФЛ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, всіма, хто є в складі колективного члена;
 • дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами ФФМР, ФФЛ, ФФУ, УЄФА, ФІФА;

6

 • забезпечувати виконання основного для колективного члена ФФМР обов’язку проведення незалежних та демократичних виборів свого Виконавчого органу і делегатів на Конференцію ФФМР;

 • своєчасно сплачувати членські та заявочні внески, штрафні санкції.

 1. Керівні органи ФФМР.
4.1. Керівними органами ФФМР є:
Конференція;
Виконавчий комітет ФФМР;
Ревізійна комісія;
Комітет здійснення футбольного правосуддя.
4.2.Діяльність керівних органів ФФМР визначаються окремими Положеннями.
Конференція складається не рідше ніж один раз у чотири роки та вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 50% обраних делегатів плюс один.
Дату, місце проведення Конференції, порядок денний та норми представництва встановлює Виконком ФФМР.
Конференція, в надзвичайних випадках може розглянути питання, яке не включене Виконкомом в порядок денний за умови, якщо за це проголосували 3/4 присутніх делегатів.
До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності ФФМР. Конференція має виключне право на розгляд таких питань як:
 • вибори Виконавчого комітету та заслуховування звіту про його роботу і надання оцінки цій роботі; визначення кількісного складу Виконавчого комітету;
 • вибори Голови ФФМР;
 • вибори ревізійної комісії і визначення її кількісного складу;
? вибори делегатів на звітно-виборну конференцію ФФЛ;

? затвердження Статуту ФФМР та внесення змін і доповнень до нього;

-7-

? вибори комітету здійснення футбольного правосуддя і визначення його кількісного складу;
? затвердження Програми розвитку футболу в районі;
 • затвердження та скасування рішень Виконавчого комітету ФФМР;
 • прийняття рішення про припинення діяльності ФФМР.
Принцип участі в голосуванні: 1 делегат – 1 голос. Передача голосів не дозволяється. У випадку рівності голосів Голова має вирішальний голос.
За рішенням Конференції голосування може проводитися як відкритим, так і таємним голосуванням.
4.3. Виконавчий Комітет (Виконком)ФФМР.
У період між конференціями діяльністю ФФМР керує Виконком , який обирається на чотирирічний термін. Кількісний склад Виконкому визначається Конференцією.
Виконавчий комітет має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною компетенцією Конференції.
Роботу Виконкому очолює Голова ФФМР, а в разі його відсутності – заступник за його дорученням.
Засідання Виконкому проводяться,, як правило, один раз на тиждень. За письмовим проханням 2/3 членів Виконкому Голова ФФМР скликає надзвичайне засідання Виконкому.
Засідання Виконкому вважається повноважним у разі присутності на ньому абсолютної більшості членів Виконкому (50% +1 голос)
Рішення Виконкому приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Виконкому.
До компетенції Виконкому належить вирішення наступних питань:
 • затвердження перспективних планів розвитку футболу в Мостиському
районі;
 • затвердження Положень та Регламентів змагань, які проводяться під
-8-
юрисдикцією ФФМР;
 • надання тимчасового членства або призупинення його в ФФМР;
 • затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших внесків (штрафів) колективних членів ФФМР;
 • формування організаційних структур ФФМР та затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФФМР;
 • затвердження зразків печаток, штампів, символіки,нагородної та пам’ятної атрибутики ФФМР;
 • прийняття рішень про створення госпрозрахункових підприємств, установ та громадських організацій, заснування благодійних фондів, інших юридичних осіб та затвердження їх Статутів;
 • затвердження Голів постійних комітетів та розгляд їхніх звітів.Вносити пропозиції Голові ФФМР щодо їх звільнення. 
 • рішення Виконавчого комітету є остаточним і обовязковим до виконання .
4.4. Ревізійна комісія.
Ревізійна комісія обирається Конференцією на чотирирічний термін.Члени комісії не мають права входити до складу Виконавчого комітету, або будь якого іншого комітету ФФМР. До компетенції ревізійної комісії належить:
 • контроль за розпорядженням власністю та фінансово – господарською діяльностю ФФМР і підзвітна Конференції;
 • перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власною ініціативою,або на вимогу 2/3 колективних членів ФФМР ;
 • вимагати від керівних органів ФФМР та їх членів надання всіх необхідних матеріалів, документів, а також пояснень ;
 • Якщо були виявлені зловживання з боку членів ФФМР Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції;
4.5. Постійні комітети .
Постійні комітети ФФМР є робочими органами з основних напрямків організації і розвитку футболу. Комітети створюються і діють відповідно до -9-
Статуту ФФМР, а також положень затверджених Виконавчим комітетом.
Будь який член Виконкому може відвідувати засідання комітетів як спостерігач.
Постійними комітетами ФФМР є:
– комітет з проведення змагань;
– комітет арбітрів;
– комітет дитячо – юнацького футболу;
– комітет ветеранів футболу;
– комітет засобів масової інформації;
4.6. Комітет здійснення футбольного правосуддя (КЗФП).
Члени КЗФП обираються на Конференції в складі 3-х чол.. терміном на чотири роки .

Вони не можуть входити до складу Виконавчого комітету.

До юрисдикції КЗФП відноситься розгляд скарг та апеляцій. Рішення, прийняті КЗФП є обов’язковими для всіх зацікавлених сторін. В своїй роботі КЗФП керується даним Статутом, Регламентом та Дисциплінарними правилами затвердженими ФФМР. Переглянути рішення КЗФП може тільки Виконком.
5. Голова ФФМР.
Голова обирається на Конференції ФФМР із числа делегатів на чотирирічний термін. Він є вищою посадовою особою, яка очолює ФФМР. Голова підзвітний
тільки Конференції ФФМР.
У разі відсутності Голови, його обов’язки покладаються на його заступника. Якщо Голова припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує заступник призначений Виконкомом протягом відповідного періоду, але не довше, ніж до наступної Конференції.
Голова ФФМР має сукупність невід’ємних прав та обов’язків:
-10-
 • особисто керує діяльністю ФФМР, забезпечує незалежність ФФМР, права і свободи її членів є гарантом дотримання Статуту ФФМР і чинного законодавства;
 • без довіреності представляє ФФМР перед ФФЛ, державними органами та недержавними установами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
 • пропонує Конференції на обрання кандидатур та необхідну кількість членів Виконкому, ревізійної комісії, комітету здійснення футбольного правосуддя,заступників;
 • керує роботою Виконавчого комітету, головує на їх засіданнях, затверджує положення про ці органи та визначає періодичність їх скликання;
 • має право першого підпису фінансових та інших документів ФФМР;
 • укладає від імені ФФМР угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;
 • видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для підпорядкованих йому органів ФФМР;
 • призначає на посаду та звільняє персонал ФФМР( секретаря );
 • затверджує положення та рішення видані Виконкомом ФФМР;
 • розподіляє обов’язки між заступником, членами Виконкому та іншими співробітниками ФФМР по напрямкам роботи.
 • нагороджує від імені ФФМР осіб за видатні досягнення чи заслуги перед мостиським футболом;
 • здійснює витрати в межах бюджету ФФМР;
 • бере участь у засіданні комітетів ( крім Ревізійної комісії ), і у випадку рівності голосів в ході будь-якого голосування, Голова має вирішальний голос;
-11-
 1. Правовий статус, господарська діяльність, майно та кошти, права ФФМ.
  1. Товариство є юридичною особою, має круглу печатку зі своїм найменуванням і зображеною на ній символікою, штампами, бланками та іншою символікою, атрибутикою, яка затверджується Виконкомом ФФМР.
  2. З метою виконання своїх статутних завдань ФФМР займається господарською, сільськогосподарською та іншою діяльністю, засновує підприємства , установи, організації необхідні для цього, здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством України.
  3. ФФМР має у своїй власності майно та кошти, які набуваються в порядку, не забороненому чинним законодавством України, в тому числі передане членами ФФМР, ФФЛ, ФФУ або державою в установленому порядку.
  4. У власності ФФМР можуть бути: грошові кошти; будівлі; споруди; транспортні засоби інше майно, яке незаборонене чинним законодавством України;
  5. Джерелами набуття коштів та майна ФФМР є:
 • членські та вступні внески (доходи від основної діяльності);
 • грошові внески колективних членів ФФМР, футбольних клубів (команд) та установ згідно з Регламентами змагань, що проводяться під егідою ФФМР;
 • добровільні пожертвування громадян, підприємств, господарств, організацій, установ;
 • відрахування від прибутків установ, підприємств, господарств,
видавництв, засобів масової інформації, заснованих ФФМР;
 • інші джерела;
  1. Кошти та майно ФФМР спрямовуються виключно на виконання статутних завдань.
  2. ФФМР веде оперативний, бухгалтерський облік, статистичну звітність та дотримується податкового законодавства України. -12-
  3. Для здійснення мети і завдань, визначених в Статуті ФФМР має право:
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
 • представляти свої законні інтереси та інтереси своїх членів перед третіми особами, в т.ч. і в судових органах;
 • проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи, організації;
 • створювати підприємства, господарства, необхідні для виконання статутних завдань;
 • отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію,необхідну для реалізації своїх мети і завдань;
 • вносити пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та завдання;
 • засновувати засоби масової інформації;
7.Припинення діяльності ФФМР.
7.1.Припинення діяльності ФФМР може бути проведено шляхом його
реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
7.2.Реорганізація ФФМР проводиться за рішенням Конференції ФФМР. До реорганізованого утворення переходять всі права та обов’язки ФФМР, після проведення його реєстрації в порядку , визначеному Законодавством України.
7.3.Ліквідація ФФМР проводиться у відповідності до даного Статуту чи рішення суду.
7.4.При прийнятті рішення про ліквідацію ФФМР, орган, який прийняв таке рішення створює ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив. -13-
7.5.Кошти та майно ФФМР не можуть перерозподілятися між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійництво.
7.6.ФФМР вважається ліквідованою з моменту внесення про це запису в державний реєстр.
 1. Визначення термінів.

При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни треба розуміти так:

 • ФІФА – Міжнародна Федерація футбольних асоціацій;

 • УЄФА – Союз європейських футбольних асоціацій;

 • ФФУ – Федерація футболу України;

 • ФФЛ – Федерація футболу Львівської області;

 • ФФМР – Федерація футболу Мостиського району;

 • Конференція вищий керівний орган Федерації футболу Мостиського району;

 • Голова ФФМР вища посадова особа Федерації футболу Мостиського району;

 • Виконком ФФМР виконавчий орган Федерації футболу Мостиського району;

9. Визнання Статуту ФФМР.
  1. Всі члени ФФМР зобов’язані визнавати цей Статут та керівні органи
Федерації футболу Мостиського району.
  1. При розгляді усіх питань, які не передбачені Статутом ФФМ слід керуватися Статутом ФФЛ та іншими Регламентними документами ФФУ за умови, що вони передбачають той чи інший випадок.
  2. Якщо документами ФФЛ та ФФУ цього непередбачено, то Виконавчий комітет ФФМ має право приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом. За відсутності зазначених положень Виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності й справедливості.

-14-